Şubelerimiz

​​

Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ

ADI SOYADIÜNVANI
İLETİŞİM
Tolga ARAS
Şube Müdürü
1500
Havva AKPINAR  
Ziraat Müh.
1510
​Ferhat ŞAHİN
​Ziraat Müh.
​1513
​Gamze UZUNLAR
​Ziraat Müh.
​1511
Dilek ÖZVERİ TÜKENMEZSosyolog1511 
Cemal DEMİR Tekniker 1512

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

 b) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,

 c) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,

 ç) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,

 d) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,

 e) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 f) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

 g) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,

 ğ) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek, 

 h) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 ı) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,

 i) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,

 j) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak, 

 k) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,

 l) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 m) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,

 n) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,

 o) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,

 ö) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ

ADI SOYADIÜNVANIİLETİŞİM
Metin GÜRELŞube Müdürü 1900
Zeynep ŞİMŞEKBalıkçılık Tek. Müh. 1912
Cemil ÖRNEKBalıkçılık Tek. Müh. 1910
Selcen ÜMİTSu Ürünleri Müh. 1910
Erdem ÖZSOYSu Ürünleri Müh. 1913
Taner CANSu Ürünleri Müh.
 1914
​Numan SARAÇOĞLU
​Veteriner Hekim
​1914
Mustafa BAYRAMOĞLUTekniker
 1912​
​Kenan ÖZCANLI
​Teknisyen
​ 1911


​ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

b) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

c) Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

ç) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

d) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

e) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

f) Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

g) Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek,

ğ) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

h) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

ı) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak

i) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak,

j) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,

k) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını takip ve kontrol etmek.

l) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,

m) Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve denetlemek,

n) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek,

o) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak,

 ö) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak,

 p) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ

ADI SOYADIÜNVANI
İLETİŞİM
Nusret ŞAHİN
Şube Müdürü1200
Volkan UZUNLAR 
Ziraat Müh.1210
​Özlem ÖZTÜRK AKAR
​Harita Müh.
​1210
Erhan ÖZDEMİRZiraat Müh.1215
Remzi BAYRİZiraat  Müh.1210
Sezgin GÜRKAN Ziraat Müh.1210
Sait AKSOYZiraat Müh.1211
Ali Kemal GÜRZiraat Müh.1212
Hayati ÇANDIRZiraat Müh.
1212
​Ömür DUYAR
​Ziraat Müh.
​1212
İhsan USTA Tekniker
1213
Ali İhsan ERTUĞRALTekniker1213
Huriye GÖRNAZ Tekniker1214
Merve ALİOĞLUZiraat Müh.1214
Melek ŞENSOYZiraat Müh.1215
Sema  KANBERİşçi
1215
​Yücel KANDEMİR
​Harita Müh.
​1211
​Ahmet ÖZTÜRK
​Ziraat Müh.
​1216
​Samet EKER
​Ziraat Müh.
​1216
​Coşkun ÖZTÜRK
​Tekniker
​1216
​Enver ÇAM
​Ziraat Müh.
​1219
​Zekeriya KIRDAR
​Ziraat Müh.
​1219
​Mustafa KARAAĞAÇ
​Ziraat Müh.
​1219
​Sezgin HUYSUZ İşçi
1220​


​ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak, b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek, 

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek, 

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak, 

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek, 

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak, 

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak, 

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek, ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak, 

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek, 

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak, 

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek. 

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek. 

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, 

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, 

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, 

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, 

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek, 

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, 

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak. 

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak, 

ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek, 

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek, 

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek, 

ü) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek. 

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek. 

y) (Değişik:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanıyla ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak, 

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ

ADI SOYADIÜNVANIİLETİŞİM
Şaban AKPINARŞube Müdürü1300
Kader BAYHANZiraat Müh.1310
Recai VURALVeteriner Hekim1310
Berçem ÖZÇELİKZiraat  Müh.1314
Olcay DEMİRVeteriner Hekim
1311
​Mustafa ÖZBAKAN

​1311
​Samet AYIZ

​1311
Ünal KESKİN 
Ziraat Müh.1312
​İzzet POYRAZ
​Ziraat Müh.
​1312
Derya ULUÇAY ÇAMZiraat Müh.1312
Emine DÖNGEZ AKYOLZiraat Müh.1313
Pınar ORALGıda Müh.1313
Filiz GÜRGıda Müh.1313
Nil KÖYMEN KUVANCI
Ziraat Müh.1314
​Emin USTAOĞLU

​1314
Şule TUNAY
Ziraat Müh.1314
Şükran EMRAL GÜNAYZiraat Müh.1314
Muammer DEMİRBAĞ
İşçi1315
​Emine KILIÇ
​Şirket Elemanı
​1315


​ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek, 

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak, 

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyinde kilerini yürütmek, 

ç) (Mülga:29/8/2013 tarihli ve 28 sayılı olur) 

d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak, 

e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek, 

f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek, 

g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek, 

ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek, 

h) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) görev alanıyla ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak, 

ı) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ

ADI SOYADIÜNVANIİLETİŞİM
Tayfun KARA
Şube Müdürü1400
Salih Yaşar ÖZTÜRKVeteriner Hekim 1410
Turan ÇETİNKAYA Veteriner Hekim 1411
Yavuz ÇAKARVeteriner Hekim 1411
Mehmet Candan SUBAŞIVeteriner Hekim 1413
Ahmet Kemal ÇAKIR Veteriner Hekim 1412
Hakan YEŞİLYURTVeteriner Hekim 1412
Serap GÜLVeteriner Hekim 1412
Cihangir TOPVeteriner Hekim 1413
İdris İNAN Veteriner Hekim 1415
İsmet KOCAYİĞİTVeteriner Hekim 1415
Seracettin GÜRSOYZiraat Müh.1414
Zeki TÜRKMEN Veteriner Sağ. Teknisyeni1414
Cemil ŞIHMANVeteriner Sağ. Teknisyeni1410
Savaş YAVUZVeteriner Sağ. Teknisyeni1414
İhsan Ersen GÜNERVeteriner Sağ. Teknisyeni1414
Kenan ÖZCANLI Teknisyen1416
Fatmagül SİNANOĞLUMemur1416
Erdem BAKICIİşçi1417
Güven Dursun  AKDİŞirket Elemanı1417​


​ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek, 

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek 

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek, 

ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek, 

d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, 

e) İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, 

f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, 

g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak, 

ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek. 

h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak, 

ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak, 

j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek, 

k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, 

m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek, 

n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek, 

o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak, 

ö) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak, 

aa)  (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Yasak vasıta ve usüllerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin uygulanmasını takip ve kontrol etmek,

bb)  (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak,

cc) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) insan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve bunların türevleri ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde yürütmek,

çç) (Ek:29/8/2013 tarihli ve 28 sayılı Olur) kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirilmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek,

dd) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ

ADI SOYADIÜNVANIİLETİŞİM
M.Ercan ÖZALP
Şube Müdürü1800
Dilek YALÇINTekniker1812
Eren BÖLÜKBAŞTekniker1812
Havva ULTAVİşçi1812
Hakan AKTAŞMemur1813
Özlem GÖNÜLTekniker1814
Kader SALİTekniker1814
Hacer KÖKSALİşçi1815
Mürsel TOBAZ Teknisyen1815
Osman AKBABATeknisyen1816
Sündüz KOÇMemur1818
Serhat AKPINARİşçi1817
Gülden KIRMemur1817
Vural ALTUNTAŞMemur1819
Ümit ÖZCAN Memur1819
Kadir KURTMemur1819
Ali PADARMemur1820
Zafer ÖZTÜRKİşçi1820
İdris DURAKMemur1820
Yüksel EREN Memur1822
Çetin TÜRKELİİşçi1822
Ali Kemal ÖZER Memur1823
Yaşar KOCAKAYA Memur1824
Nebahat ŞENYUVAİşçi1824
Bahri KIRCAMemur1827
Cumhur GÜNEYŞirket Elemanı1811
Cumhur DEMİRİşçi1832
Salim KIRIŞİşçi1832
Oktay YILMAZİşçi1832
Ünsal KAYAİşçi1040​


​ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a)10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak, 

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek, 

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak, 

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili iş ve işlemleri bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak, 

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek, 

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek, 

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm is ve işlemleri yapmak, 

ğ) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek, 

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ

ADI SOYADIÜNVANIİLETİŞİM
Ferudun ŞENSOYŞube Müdürü1700
Kurtuluş OKUTANZiraat Müh.1711
Kadirhan AYDIN Ziraat Müh.1712
Ünal SEVİMZiraat Müh.1710
Tarık YILDIRIMMakine Müh.1715
Leyla SALURTekniker1711
Erdal YANIK Tekniker1714
Yaşar DOĞAN Tekniker1710
Temel MISIRTeknisyen 1712
İlhan TEMEL İşçi1713​


​ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, 

b) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

c) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek, 

ç) İl dâhilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini isleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

d) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, 

e) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak, 

f) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak, 

g) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,  

ğ) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

h) (Değişik:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanıyla ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi cocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

ı) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

i) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

 


​ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ

ADI SOYADIÜNVANIİLETİŞİM
Ahmet ULTAVŞube Müdürü1100
Hatice  İMAMOĞLUZiraat Yüksek Müh.1115
Ayşegül VURALZiraat Müh.1114
Şekip ORALZiraat Müh.
1110
​Ayşegül ÖZTÜRK
​Ziraat Müh.
​1116
Berna AKINCIBalıkçılık Tekn. Müh.1117
Serkan ŞAHİNZiraat Müh.1111
Ferhat DEMİRARSLANZiraat Müh.1111
​Nezahat ÖZHİM
Ekonomist1111
​Fazilet ŞEKER​Tekniker​1119
Gürbüz KURUCUMemur1111
Cengiz ÖZTÜRKİşçi1113
Aydın HEKİMŞirket Elemanı1113​


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, 

b) (Değişik:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl yayım programlarının görev alanıyla ilgili kısmını hazırlamak ve program gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programını ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin bakanlığa ulaşmasını sağlamak, 

c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak. 

ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak, 

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek, 

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, 

g) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak, 

ğ) (Değişik:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortalarıyla ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak,

h) (Değişik:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ı) (Değişik:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ilgili çalışmaları yürütmek,

i) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak, 

j) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı olur) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamındaki çalışmaları yürütmek, 

k) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl Müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmak üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak

l) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,

m) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar-Gel personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişikleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,

o) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim ihityacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadını durumu ve sorunları ile ilgil araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak,

ö) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ

ADI SOYADI
ÜNVANIİLETİŞİM
Hüseyin ÇAKIR
Şube Müdürü
1600
Huriye YILMAZ Ziraat Müh.1613
Efsun ÖZCANLIZiraat Müh.1614
Kenan BAYHANZiraat Müh.1612
Cengiz BEŞİRLİHarita Müh.1611
Nurten ERDEM Tekniker1613
Esra GÜRGÖRTekniker1611


​ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak, 

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak, 

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, 

ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak, 

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak 

g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 

h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek, 

ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, 

i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek, 

j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak, 

k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek, 

l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak, 

m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak, 

n) Tarım arazilerinin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek, 

o) Toprak koruma kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak, 

ö) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak 

p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek, 

r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

s) Yeter gelirli işletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek, 

ş) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek, 

t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek, 

u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak, 

ü) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek, 

v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak, 

y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak, 

z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,

bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

 cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı v.d.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak, 

çç) İl dâhilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak. 

dd) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek, 

ee) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanıyla ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

ff) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla yapılacak müracaatların ilk değerlendirilmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmaları yapmak,

gg) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarıma dayalı ihitsas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekreterya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek,

ğğ) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek,

hh) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe vkarşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

ıı) (Ek:22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 3083 sayılı kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve alt yapı hizmetlerini yapmak ve yaptırmak,

ii)Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

''